Calf Mince Meat

در درمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.