Sausage Cheese Krakow 55%

در یخچال در دمای +4 درجه سانتیگراد نگه داری شود